Az (jogutód) Egész évben Balaton jogi nyilatkozata a honlap felhasználási feltételeivel kapcsolatban:


Az Egész évben Balaton korábban publikált jogi nyilatkozata a honlap felhasználási feltételeivel kapcsolatban:


Jogi nyilatkozat


·         A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, az Egész évben Balaton kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.


·         A honlapon megjelenő Egész évben Balaton védjegyek és lógók,

valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem

alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag az Egész

évben Balatont illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja az Egész évben

Balaton.


·         A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat az

Egész évben Balaton kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül

harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és

jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem

tehetik közzé. Az Egész évben Balaton előzetes írásbeli hozzájárulása

nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni.

A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető

jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.


·         Az Egész évben Balaton hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó

az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára

számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a

felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának

kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.


·         Előfordulhat, hogy a honlapon az Egész évben Balatontól

függetlenül módosítás történik, ezért - ha a törvény másként nem

rendelkezik - az Egész évben Balaton semmilyen természetű garanciát

nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára,

megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.


·         Az Egész évben Balaton fenntartja a jogot, hogy a honlapon

megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá

elérhetőségüket megszüntesse. Az Egész évben Balaton nem garantálja,

illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés

permanens vagy hibamentes lesz.


·         A honlap, illetve az ott megjelenő információk,

dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen

felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a

nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy

félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősséget az

Egész évben Balaton kizárja.


·         Az Egész évben Balaton nem vállal felelősséget olyan,

harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált

anyagokért, melyekhez az Egész évben Balaton weboldalai kapcsolódnak,

vagy amelyekre hivatkoznak.


·         Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, Ön

elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja,

hogy az Egész évben Balaton azt - minden felelősségvállalás nélkül -

közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség

feltüntetésével felhasználhatja. Ön ezzel azt is vállalja, hogy a

rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik

személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal

kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, nem terjeszt elő

semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél

igényérvényesítése esetén kártalanítja az Egész évben Balatont.


·         Az Egész évben Balaton egyes weboldalai a jelen előírásoktól

a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is

előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási

feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes

szolgáltatások igénybevételének, használatának.


Az egeszevbenbalaton.hu adatvédelmi elvei


·         A weboldalon kért információk és adatok kezelése és

felhasználása során az Egész évben Balaton a személyes adatok

védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII.

Törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes

adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28.

napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY

ALLIANCE" ajánlásait betartva jár el.


·         Az Egész évben Balaton tiszteletben tartja weboldala

látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény

értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel

kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés.


·         Egészében véve adott a lehetőség, hogy az Egész évben

Balaton weboldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes

információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások,

melyek igénybe vételéhez információra, bizonyos személyes adatok

megadására van szükség. Ilyen szolgáltatások például a hírlevélre

történő feljelentkezés, e-mailben történő kapcsolatfelvétel, amelyben

kérdéssel vagy megjegyzéssel fordulhatnak a felhasználók az Egész

évben Balatonhoz. Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által

igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing

tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljára

használja fel.


·         Az Egész évben Balaton kötelezettséget vállal arra, hogy

felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt

tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt,

kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Egész évben

Balaton felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás

önkéntességére.


·         Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Egész

évben Balaton az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja

felhasználni, erről a felhasználót külön tájékoztatja, és ehhez

előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget

biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


·         Az Egész évben Balaton kötelezi magát, hogy gondoskodjon az

adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve

kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan

megváltoztatását.
Működésünk során a következő alapelveket vesszük figyelembe:


1.    Bárminemű úton-módon hozzánk kerülő személyes adatot, amit annak

tulajdonosa nem előre megfontolt szándékkal közölt velünk, nem őrzünk

meg, és nem adunk tovább.


2.    A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis

arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották.

Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha

semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.


3.    Partneri vagy közönség adatokat csakis statisztikailag

feldolgozott, személyes azonosításra alkalmatlan formában hozunk

nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan

jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok

olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések

körén.


4.    Az Egész évben Balaton a nyilvános hálózatról hozzáférhető

számítógépek háttértárolóin még szoftveres védelemmel ellátva sem

tárol semmiféle olyan adatot, amit azok, akik rendelkezésünkre

bocsátották, nem a nyilvánosság számára szántak.


5.    Az Egész évben Balaton által őrzött magántermészetű adatokat a

cég minden elvárható módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy

egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek.


6.    A weboldalunkra való belépéssel honlapunk látogatóiról gyűjtünk

ugyan automatikusan generálódó információkat: például a látogató

IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak,

használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag analizálás

szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ

nyomon követése céljából.


7.    A honlap tartalmaz kapcsokat (linkeket) más személyek által

üzemeltetett website-okra is. Az Egész évben Balaton nem felelős e

website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.


8.    Az egeszevbenbalaton.hu tartalmaz hivatkozásokat más oldalakra

is. Az üzemeltetőnek nem áll és nem is állhat kontrollja alatt ezen

oldalak adatközlése, így ezen oldalak adatközléséért, valamint ezen

oldalak személyiségi jogokban való eljárásáért az Egész évben Balaton

semmilyen felelősséget nem tud vállalni.